REVIZE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Při těchto revizích vycházíme z vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Součástí nutné údržby hasicích přístrojů je plnění přístrojů a periodická zkouška, při níž se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřní oblasti nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu. Tuto revizi je nutno u pěnových a vodních hasicích přístrojů vykonávat jednou za tři roky, u všech ostatních pak jednou za pět let. Kontrola hasicích přístrojů se provádí 1x ročně. Po kontrole obdržíte platnou Zprávu o kontrole. 


REVIZE HYDRANTOVÝCH SYSTÉMŮ

Tato revize vyplývá z vyhl. MV č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-3 a je nutno revizi provádět jednou ročně. Součástmi námi prováděné kontroly požárních hydrantů je i změření tlaku, průtočného množství vody, zjištění stavu předepsané výbavy, označení štítkem a zaplombování hydrantu. Kontrolujeme i suchovody (nezavodněné požární potrubí) a vystavujeme revizní protokol dle stanovených předpisů. Mimo to dodáváme i kompletní vybavení ve smyslu hadic, proudnic, klíčů, nástavců a skříní.

REVIZE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Provádíme kontroly požárních ucpávek, požárních dveří, požárních nádrží a dalších zařízení. Frekvence kontrol je stanovena platnými právními předpisy a normativními požadavky. Pokud není v průvodní dokumentaci výrobce daného zařízení nebo požárně bezpečnostním řešení stavby stanoveno jinak, platí následující termíny:

  • Kontrola provozuschopnosti hydrantových systémů a hydrantů 1x ročně.
  • Tlaková zkouška požárních hadic 1x za 5 let.
  • ostatní požárně bezpečnostní zařízení 1x ročně.

Vytvořte si webové stránky zdarma!