Vyřazení hasicího přístroje z provozu

26.01.2022

Podle Vyhlášky č. 246/2001 Sb, osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu, vyřadí z používání hasicí přístroj:

a) vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo

b) ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, nebo

c) starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se vyřazuje z používání, je-li starší 40 let.

Kontrolu, údržbu a opravu může provádět pouze oprávněná osoba, která opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury, trvale čitelným štítkem a v souladu s § 9 odst. (8) vyhlášky č. 246/2001 Sb. vystavý doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravě.

Pokud takový hasicí přístroj máte co s ním udělat: 

Při pravidelné roční kontrole provede váš revizní technik jeho odborné vyřazení z používání, včetně následné ekologické likvidace v souladu s platnými zákony.


Vytvořte si webové stránky zdarma!