Jak správně zvolit hasicí přístroj

14.01.2022

Hasicí přístroje jsou jedny z věcných prostředků požární ochrany (PO). Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje. Hasicí přístroj je nádoba naplněná hasivem a opatřená zařízením, kterým se přístroj uvádí v činnost. Hasivo se samočinně vytlačuje z nádoby trvalým tlakem z vložené patrony či láhve nebo tlakem vyvinutým chemickou reakcí. Hasicí přístroje jsou přenosné - někdy nazýváme jako ruční, přívěsné a přípojné.

Druhy hasicích přístrojů:

Pěnové hasicí přístroje

Ideální použití:
Hořlavé kapaliny nemísící se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.)
TŘÍDA POŽÁRU: A, B

Vhodné na:
Sklady, komerční objekty, domácnosti
Pevné látky (dřevo, papír, uhlí, textilie, pryž)

Nevhodné na:
Hořlavé kapaliny nízkovroucí a mísící se s vodou (alkoholy)
Hořlavé plyny a kovy

Nesmí se používat na:
Elektrická zařízení pod napětím a v jejich blízkosti
Hořlavé kovy (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem)

Práškové hasící přístroje

Ideální použití:
Průmysl, obchod, energetika, důlní hornictví, olejové a plynové kotelnyKanceláře, knihovny, rodinné domy, rekreační objekty, garáže.TŘÍDA POŽÁRU: A, B, C

Vhodné na:Úřady, sklady, archívy, obchodní domy, školy, hotely, nemocnice
Chaty, sklepy, dílny
Železniční přeprava, automobily
Tam, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou
K hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z min. vzdálenosti 1 m

Nevhodné na:Jemná mechanika a elektronika
Telefonní ústředny, elektrické rozvodny
Místnosti, kde jsou přístroje citlivé na prach

Nesmí se používat na:
Lehké hořlavé a alkalické kovy
Volně ložené sypké materiály
Prach (nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru)

Sněhové hasící přístroje

Ideální použití:
Elektrická zařízení pod napětím (výpočetní střediska, telefonní ústředny,energetická centra)
Hořlavé plyny

Vhodné na:
Laboratoře, potravinářství, energetika
Prostory s jemnou mechanikou, elektronickými zařízeními
Hořlavé kapaliny
Tam, kde by neměly zůstat zbytky hasební látky

Nevhodné na:
Pevné látky typu dřeva, textilií, uhlí (možnost opětovného vznícení od zahřátých konstrukcí)
Na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu
V uzavřených prostorách s výskytem osob (nebezpečí udušení CO2)

Nesmí se používat na:
Hořlavý prach
Hořlavé a alkalické kovy
Sypké látky (nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru)
POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!

Vodní hasící přístroje

Ideální použití:
Pevné hořlavé látky organického původu, které žhnou
(dřevo, papír, sláma,uhlí, textil apod.)

Vhodné na:
Papírenský a dřevařský průmysl
Sklady pevných hořlavých látek
Školy, archívy
Hořlavé kapaliny rozpustné ve vodě (alkoholy, ketony)

Nevhodné na:

Hořlavé kapaliny nemísící se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje)
Hořlavé plyny
Cenné materiály a zařízení kde je nebezpečí škod promáčením

Nesmí se používat na:
Elektrická zařízení pod napětím a v jejich blízkosti
Lehké a alkalické kovy
Látky prudce reagující s vodou

Halotronové hasící přístroje

Vhodné na:
Jemné mechaniky a elektroniky počítačů automobilů
Elektrických zařízení pod proudem
Archivů a cenných materiálů
Dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek.
POZOR! Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání - hrozí poškození Vašeho zdraví!

Nesmí se používat na:
Pevné žhnoucí látky

Vytvořte si webové stránky zdarma!