BOZP a PO

BOZP

Nabízíme vstupní a opakovaný audit pracoviště z hlediska BOZP, vyhledávání a analýzu rizik BOZP včetně návrhů na opatření k jejich odstranění nebo alespoň k jejich minimalizaci. Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP.

Dále nabízíme vypracování a aktualizaci dokumentace BOZP a interních předpisů, vypracování seznamu poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) dle NV č. 390/2021 Sb., návrh kategorizace prací a pracoviště včetně projednání s KHS, účastníme se při jednáních a kontrolách státních úřadů (OIP a jiné).

Pro představu co je součástí vypracované dokumentace BOZP:

 • identifikace a hodnocení pracovních rizik včetně návrhu na jejich odstranění
 • návrh na zařazení prací do kategorií
 • seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • systém evidence a hlášení pracovních úrazů
 • traumatologický plán
 • návrh provádění prověrek BOZP
 • školení zaměstnanců z BOZP
 • místní řád skladu
 • dopravní řád
 • místní provozní bezpečnostní předpis
 • atd.

 

Požární ochrana

V oblasti požární ochrany provádíme preventivní požární prohlídky. Ty se dle zákona provádějí pravidelně každých 12 měsíců, případně každých 6 měsíců u objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a každé 3 měsíce u objektů s vysokým požárním nebezpečím.

Dále nabízíme školení vedoucích zaměstnanců v oblasti PO, odbornou přípravu - školení požárních preventivních hlídek, školení preventistů požární ochrany a vypracování kompletní dokumentace požární ochrany.

                                                         Dokumentace požární ochrany:

 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • dokumentaci o začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí ,
 • požární řád,
 • řád ohlašovny požárů,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán (textová a grafická část),
 • dokumentace zdolávání požárů (textová a grafická část),
 • Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • záznamy o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek,
 • přehled o rozmístění bezpečnostních značek,
 • založení a vedení požární knihy
 • plán revizí a kontrol

 

Vytvořte si webové stránky zdarma!